Daba

Natura 2000 teritorijas Latvijā

Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas 336 teritorijas – 4 dabas rezervāti, 3 nacionālie parki, 250 dabas liegumi, 38 dabas parki, 9 aizsargājamo ainavu apvidi, 9 dabas pieminekļi un 23 mikroliegumi. Tās kopā aizņem 11,9 % no Latvijas platības. Šīm teritorijām ir atšķirīgi aizsardzības un apsaimniekošanas režīmi – no minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidos līdz pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam dabas rezervātos. Latvijas Natura 2000 — Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju sarakstā ir arī iekļauts dabas liegums* “Ļūbasts” ar vietas kodu LV0534300.

Līksnas pagastā ir atrodami valsts aizsargājamie augi un koki:

  • Dižkoks- parastais ozols (Quercus robur L.): apkārtmērs: 4.38 m, augstums: 24 m
  • Sudrabvītoli – 2, atrodas Līksnas parkā
  • Naudiņu saulrozīte – atrodas Ķirupes purvā
  • Tumšsarkanā dzeguzene – atrodas Ķirupes purvā

*Dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus.