Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītā daļa nosaka, ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā māja nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

Daugavpils novada pašvaldības uzskaitē ir 281 daudzdzīvokļu mājas, t.sk., 232 mājas ir privatizētas un 49- pašvaldības dzīvojamās mājas. No privatizēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopskaita (232 mājas), 111 dzīvojamās mājas pārvalda un apsaimnieko pagastu pārvaldes. Pagastu pārvaldes aprēķina un iekasē apsaimniekošanas maksu un veic obligāti veicamās apsaimniekošanas darbības. 2016.gadā dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā nodotas sešas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Naujenes, Kalkūnes un Nīcgales pagastos.

Ikvienam dzīvokļu īpašniekam ir pienākums ir piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus un pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus. Lai uzsāktu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas organizēšanu ir :

  1. jānoorganizē daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulci;
  2. Kopsapulcē jāpieņem lēmums par daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas formu;
  3. jāveic nepieciešamo dokumentu sakārtošanu (līguma slēgšanu) vai biedrības dibināšanu;
  4. jāiesniedz pašvaldībai pieteikums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu;
  5. Jāuzsāk daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

 

Pārņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un apsaimniekošanā, Jūs kā dzīvokļu īpašnieks  varat:

  • Pieņemt lēmumus par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • Kontrolēt, kā izlieto mājas apsaimniekošanas maksu;
  • Lemt par ieguldījumiem mājas atjaunošanā.

Gaidām visus privatizēto dzīvokļu īpašniekus, kuri vēlas uzņemties savas mājas pārvaldīšanu  un apsaimniekošanu Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļā,  Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19. Kabinets .