Meta „Līksnas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanai” izstrāde

Izsludināts: 2015.10.27
Identifikācijas numurs: Līksna 2015/6
Iepirkuma stadija: Pabeigts
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Līksna 2015/6
CPV kods: 71200000-0
Paredzamā līgumcena: 42 000-133 999.99
Pasūtītāja nosaukums: Līksnas pagasta pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90000078763
Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 65475572; e-pasts aiga.keire@liksna.lv
Fakss: 65475564
Kontaktpersona: Aiga Ķeire Līksnas pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Dokumentācija: Konkursa nolikums 

Projektēšanas uzdevuma 1. pielikums Tehniskās apsekošanas atzinums 2014.gads

Projektēšanas uzdevuma 1. pielikums Tehniskās apsekošanas atzinums 2015. gads

Projektēšanas uzdevuma 2. pielikums 

Projektēšanas uzdevuma 3. pielikums

Projektēšanas uzdevuma 4. pielikums

Projektēšanas uzdevuma 5. pielikums

Projektēšanas uzdevuma 6. pielikums

Projektēšanas uzdevuma 7. pielikums “Situācijas shēma”

Projektēšanas uzdevuma 8. pielikums

Projektēšanas uzdevuma 9. pielikums

Lēmums_26.10.2015.

Grozījumi dokumentācijā: Izslēgt Nolikuma 1. Pielikuma 3. punktā šādu tekstu „kā arī saskaņā ar Autortiesību likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktu izmatot metu pēc vajadzības, tai skaitā izdarīt tajā jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus, un neradīs apstākļus, lai traucētu Pasūtītājam izmantot savas tiesības”

Izslēgt Nolikuma 1. pielikuma  6. punktu.

Veikt šādus grozījumus žurijas komisijas sastāvā:

1. “Izslēgt no žūrijas komisijas locekļu sastāva Sanitu Pinupi – Līksnas pagasta Kultūras nama direktori.”

2. “Iekļaut žūrijas komisijas locekļu sastāvā sertificetu arhitektu Aivaru Melderi.”

Izteikt Nolikuma 5.12. punktu šadā redakcijā:  “Piedāvājumu var  iesniegt personīgi līdz 2015. gada 14. oktobrim  plkst. 10.oo Līksnas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā Daugavpils novadā, darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 17.00, piektdienās līdz plkst.15.00.”

Atbildes uz jautājumiem:
  1. Jautājums

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 72. panta trešās daļas nosacījumu :”Žūrijas komisijas sastāvā ir tikai fiziskas personas, kuras nepārstāv dalībnieku intereses. Ja konkursa dalībniekiem tiek pieprasīta kāda noteikta profesionālā kvalifikācija, vismaz trešdaļai no žūrijas komisijas locekļiem nepieciešama tāda pati vai ekvivalenta profesionālā kvalifikācija.”, līdz ar to žūrijas sastāvā jābūt vismaz 2 arhitektiem.

 Tiks veikti grozījumi konkursa žūrijas komisijas sastāvā.

2.  Jautājums

Metu konkursa nolikuma pielikums Nr. 1 Devīzes atšifrējums un dalībnieka pieteikums dalībai metu konkursā satur nelikumīgu nosacījumu. Autortiesību likuma 14. panta pirmās daļas sestais punkts nosaka, ka autoram ir neatsavināmas personiskas tiesības uz pretdarbību (arī uz vienpusēju atkāpšanos no līguma, neatlīdzinot zaudējumus) jebkurai sava darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai pārveidošanai, kā arī tādai autora tiesību aizskaršanai, kas var kaitēt autora godam vai cieņai, līdz ar to apliecinājuma 3. punktā ietvertais nosacījums, ka autors dod tiesības Pasūtītājam izmantot metu pēc vajadzības, tai skaitā izdarīt tajā jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājums, un neradīs apstākļus, lai traucētu pasūtītājam izmantot savas tiesības, ir pretrunā ar Autortiesību likumu, un konflikta gadījumā augstāks spēks būs likumam. Savukārt Autortiesību likuma 40. panta pirmā daļa nosaka – Lai iegūtu darba aizmantošanas tiesības, darba izmantotājiem attiecībā un katru darba izmantošanas veidu un katru darba izmantošanas reizi jāsaņem autortiesību subjekta atļauja. Kopumā konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus attiecībā uz autortiesībām uzskatām par netaisnīgiem. Darba autoram nevar prasīt atļaut izdarīt izmaiņas, kamēr darbs nav radīts, un atļauju izdarīt izmaiņas autors var dot tikai tad, kad ir zināms, kādas tieši izmaiņas ir paredzēts izdarīt.

 Ir veikti grozījumi Nolikuma pielikumā Nr.1, skat grozījumus.

3.      Jautājums

Saskaņā ar nolikuma prasībām, pretendentam ir jāiesniedz materiāli vismaz skiču (ja ne tehniskā) projekta līmenī. Ar metu jeb skiču līmeni pēc būtības tiek saprasta pirmsprojekta līmeņa informācija, kas pasniedz ideju saprotamā veidā. Plāni, griezumi un fasādes M1:100, ģenerālplāns ar labiekārtojumu M1:250 un vēl interjera vizualizācijas ir tehniskā projekta detalizācijas līmenis.

Metu konkursa grafiskajā daļā ir prasība iesniegt būvobjekta ģenerālplāna shēmu. Normatīvie akti būvniecības jomā nereglamentē prasības mērogiem metu izstrādei. Grafiskais mērogs ir izvēlēts atbilstoši ēkas nelielajam apjomam un konkursa materiāla pārskatāmībai. Vizualizācija ilustratīvi dos iespēju komisijai gūt priekšstatu par plānojumu jau pirms projekta stadijā.

4.      Jautājums

Prēmijas par konkursa prasību izpildi nesedz šāda līmeņa projekta dokumentācijas sagatavošanas pašizmaksas, nemaz nerunājot par konkurētspējas veicināšanu labāko ideju atrašanā tālākiem ilgtermiņa mērķiem.

 Godalgām atvēlētie līdzekļi ir atbilstoši objekta apjomam un paredzētajām pasūtītāja iespējām šim mērķim.

Uzvarētāja nosaukums: „Arhitekta L.Šmita darbnīca” SIA
Uzvarētāja apraksts: juridiskā adrese Ernestīnes iela 24-12, Rīga, LV 1046
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā: 27.10.2015.