IZSOLE

Līksnas pagasta pārvalde   pārdod  rakstiskā  izsolē  ar augšupejošu soli  pašvaldībai piederošo kustamo mantu – autobusu MERCEDES BENZ 0303 , izlaiduma gads 1988., nobraukums 413692  km. 

Autobusa izsoles  sākumcena EUR 2600  (Divi tūkstoši seši simti euro 00 centi ), izsoles solis EUR 100 (Viens simts euro 00 centi).

Nodrošinājums EUR 260 (Divi simti sešdesmit euro 00centi)  apmērā  jāiemaksā bankas kontā  Nr.LV53TREL9803590446810 Valsts kase,  SWIFT kods: TRELLV22  ar norādi maksājuma uzdevumā „Līksnas pagasta pārvaldes izsolāmās kustamās mantas – autobusa MERCEDES BENZ 0303  nodrošinājums”, līdz izsoles sākumam.—–

Izsole notiks 2016.gada 18. aprīlī  plkst.1400 Līksnas pagasta pārvaldes telpās Daugavas  ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā  Daugavpils  novadā.

Piedāvājumi iesniedzami vai sūtāmi pa pastu Līksnas pagasta pārvaldei Daugavas ielā 8 Līksnā Līksnas pagastā Daugavpils novadā , LV-5456

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līksnas pagasta pārvaldē Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā  Daugavpils  novadā,  darbdienās no plkst.900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, izsoles noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.liksna.lv un Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”

Tālruņi uzziņām 65475564; 26590341

Izsolāmā manta apskatāma  Daugavpils novada Līksnas pagasta Kalniškos,  iepriekš saskaņojot ar pārvaldes autobusa vadītāju Andreju Kupšānu  pa tālr. 29551590

Izsoles noteikumi