Autobuss

18.04.2016 plkst. 14:00
Līksnas pagasta pārvaldes telpās Daugavas ielā 8, Līksnā
rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots
Autobuss MERCEDES BENZ 0303, Izlaiduma gads: 1988
Sākotnējā cena: 2600 EUR
Izsoles solis: 100 EUR
Izsoles noteikumi: Nodrošinājums EUR 260 (Divi simti sešdesmit euro 00centi) apmērā jāiemaksā bankas kontā Nr.LV53TREL9803590446810 Valsts kase, SWIFT kods: TRELLV22 ar norādi maksājuma uzdevumā „Līksnas pagasta pārvaldes izsolāmās kustamās mantas - autobusa MERCEDES BENZ 0303 nodrošinājums”, līdz izsoles sākumam.

Piedāvājumi iesniedzami vai sūtāmi pa pastu Līksnas pagasta pārvaldei Daugavas ielā 8 Līksnā Līksnas pagastā Daugavpils novadā , LV-5456

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Līksnas pagasta pārvaldē Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā Daugavpils novadā, darbdienās no plkst.900 līdz 1200 un no 1300 līdz 1600, izsoles noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā internetā www.liksna.lv un Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Daugavpils novada vēstis”


Izsolāmā manta apskatāma Daugavpils novada Līksnas pagasta Kalniškos, iepriekš saskaņojot ar pārvaldes autobusa vadītāju Andreju Kupšānu pa tālr. 29551590


Kontaktinformācija: Tālruņi uzziņām 65475564; 26590341
Noteikumi