Traktors

29.04.2019 plkst. 11.00
Līksnas pagasta pārvalde
Izsolē tiek pārdots
Traktors MTZ-82.1 komplektā ar sniega lāpstu, Reģ.nr. T346LL
Izlaiduma gads: 1998
Sākotnējā cena: 4500,00 EUR
Izsoles solis: 100.00 EUR
Izsoles noteikumi: Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē jāiemaksā Līksnas pagasta pārvaldes norēķinu kontā kontā Nr. LV91UNLA0005011130814, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X, nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no izsolāmā objekta sākumcenas - 450,00 euro (četri simti piecdesmit euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi "Traktora MTZ-82,1 komplektā ar sniega lāpstu izsoles drošības nauda.
Kontaktinformācija: Andris Kevišs,tālr. +371 26321365
Noteikumi