Lauku attīstība

Lauku attīstības speciālists Inna Kolomijčuka pieņem apmeklētājus un sniedz konsultācijas Kalupes pagasta parvaldē-  pirmdienās, no  plkst. 8.30 –16.30,  mob. tālrunis 27824131 , kā arī tiek sniegtas konsultācijas apmeklējot zemnieku saimniecības.

Līksnas pagastā darbojas 43 zemnieku saimniecības. Lauksaimnieki aktīvi piedalās dažādu Eiropas Savienības projektu, Strukturālo fondu un plānu sagatavošanā un realizēšanā. Viena no aktīvākajām zemnieku saimniecībām, kura piedalās ES projektu un fondu apguvē ir z/s ,,Kļavas”, kur realizēti  SAPARD projekts,  divi ES Strukturālo fondu projekti un  Reģionālās attīstības fonda projekti. ES projektu un fondu apguvē ir piedalījušās  zemnieku saimniecības :  ,,Ceļtekas”, ,,Skaistas”, ,,Spēkoņa”, ,, Mantinieki” , ,,Lāčplēši”, ,,Smiltāji”, ,,Vaivari”, ,,Avenāji”, ,,Pumpuri”, ,,Liepziedi”,  ,,Ozoli”.

Eiropas Savienības atbalstu  Lauku attīstības plāna (LAP) pasākumā  ,,Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai “  apguvušas  piemājas saimniecības ,,Liepas”, ,,Griezes”, ,,Krodzinieki”.

Lauku attīstības speciālista darba pienākumos ietilpst:

  • iepazīstināt pagastā strādājošos lauksaimniekus un uzņēmējus ar visu jaunāko informāciju par Eiropas Savienības Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), par Latvijas Lauku attīstības plānu (LAP) laika periodam no 2007.-2013. gadam, par Eiropas Savienības pieņemtajām regulām, direktīvām, par Latvijas Valstī pieņemto likumdošanu lauksaimniecības nozarē.

Sniegt informāciju par atbalsta saņemšanas iespējām no Eiropas Savienības Struktūrfondiem, no ELVGF fonda ( lauksaimnieku apmācības), no Reģionālā attīstības fonda, par Agrovides apakšpasākumiem

  • informatīvo semināru rīkošana lauksaimniekiem, kur tiek iepazīstināti ar visiem augstāk minētajiem pasākumiem un par Eiropas Savienības, kā arī mūsu valsts subsīdiju saņemšanas iespējām
  • lauksaimnieku konsultēšana par ES tiešajiem maksājumiem un palīdzība  Lauku bloku karšu un Pieteikumu aizpildīšanā, to nogāde Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Preiļos
  • konsultēšana par augkopības, augu aizsardzības, augšņu agroķīmiskās izpētes, augu maiņas plānu un lauku vēstures sastādīšanas, labas saimniekošanas prakses nosacījumiem, bioloģiskās lauksaimniecības jautājumiem, kā arī zemnieku saimniecību apmeklēšana, lai konsultētu uz vietas saimniecībā
  • sadarbība ar masu medijiem (prese, radio, televīzija), informācijas sagatavošana pagasta informatīvajam biļetenam
  • Zemkopības ministrijas, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC),  Daugavpils lauku konsultāciju biroja (Daugavpils LKB)  rīkoto konferenču, semināru un mācību kursu apmeklēšana
  • pašizglītošanās, lasot un analizējot visu jaunāko informatīvo literatūru, presi par Eiropas Savienības Kopējo lauksaimniecības politiku , par lauksaimniecības nozarēm un to attīstību Latvijā un ārzemēs, citu Eiropas Savienības valstu apmeklēšana, lai gūtu pieredzi un zināšanas lauksaimniecības un konsultēšanas nozarēs

Līksnas pagasta teritorijā darbojas zemnieku saimniecības un uzņēmēji, kuri sniedz dažāda veida pakalpojumus.