Nomas tiesību izsole Vaboles pagastā.

Nomas objekta adrese: “Ēdnīca”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads—–

SLUDINĀJUMS par nomas tiesību izsoli

Nomas objekta adrese

“Ēdnīca”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads

Atrašanās vieta,

Kadastra numurs/ apzīmējums

 

Ēdnīcas ēka ar kadastra apzīmējums 4494 003 0226 007

Iznomājamā platība

711.1 m2

Lietošanas mērķis

Tirdzniecība un pakalpojumi, biroja ēka, tūristu un atpūtas iestāde, sporta ēka, vieglās rūpniecības ēka  

Zemes platība

0.1171 ha

Cita informācija

No 2012.gada nedzīvojamā ēka ir Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena)

113.76 euro (viens simts trīspadsmit euro 76 centi) mēnesī

(bez PVN)

Izsoles solis

3.00 euro ( trīs euro 00 centi)

Iznomāšanas termiņš

3 gadi

Termiņš pieteikumu iesniegšanai

No  03.12.2015. līdz 02.02.2016.  plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā,   Rīgas ielā 2, Daugavpilī –  otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30,  pirmdienās  no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas,  K. Gailīte 29412676, I.Raščevska 26357842

Izsoles veids

Rakstiska izsole  (otrā)

Izsoles piedāvājumu atvēršana, laiks, vieta

2016.gada 03.februārī plkst. 11.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā

Iznomātājs

Vaboles pagasta pārvalde

Nomas līguma projekts

 ar izsoles noteikumiem, tai skaitā Nomas līgumu, var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils 12.,19 kabinetā un novada mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv pašvaldība pārdod/iznomā-nomas tiesību izsoles

Objekta apskate

Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona Aina Pabērza, 65475838