Nomas tiesību izsole Vaboles pagastā

Nomas objekta adrese: “Ēdnīca”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads—–
Atrašanās vieta, Kadastra numurs/ apzīmējums: Ēdnīcas ēka ar kadastra apzīmējums 
4494 003 0226 007
Iznomājamā platība: 711.1 m2
Lietošanas mērķis: Tirdzniecība un pakalpojumi, biroja ēka, tūristu un atpūtas iestāde, sporta ēka, vieglās rūpniecības ēka  
Zemes platība: 0.1171 ha
Cita informācija: No 2012.gada nedzīvojamā ēka ir Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 113.76 euro (viens simts trīspadsmit euro 76 centi) mēnesī (bez PVN)
Izsoles solis: 3.00 euro ( trīs euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš: 3 gadi
Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No  02.11.2015. līdz 01.12.2015.  plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā,   Rīgas ielā 2, Daugavpilī –  otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30,  pirmdienās  no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas,  K. Gailīte 29412676, I.Raščevska 26357842
Izsoles veids: Rakstiska izsole  (pirmā)
Izsoles piedāvājumu atvēršana, laiks, vieta: 2015.gada 02.decembrī plkst. 11.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā
Iznomātājs: Vaboles pagasta pārvalde
Nomas līguma projekts ar izsoles noteikumiem: var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils 12.,19 kabinetā un novada mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv pašvaldība pārdod/iznomā-nomas tiesību izsoles
Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona Aina Pabērza, 65475838