Nomas tiesību izsole

 

Nomas objekta adrese: Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads—–

SLUDINĀJUMS par nomas tiesību izsoli

Nomas objekta adrese

Skolas iela 19, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

Atrašanās vieta,

Kadastra numurs/ apzīmējums

 

Nedzīvojama ēka (kadastra apzīmējums 4476 005 0465 001), divas palīgēkas (kadastra apzīmējums 4476 005 0465 002, 4476 005 0465 003)

Iznomājamā platība

Nedzīvojamā ēka- 649.1m2, palīgēkas- 141.5 m2, 12.2m2

Lietošanas mērķis

Tirdzniecība un pakalpojumi, biroja ēka, tūristu un atpūtas iestāde, sporta ēka.

Zemes platība

1.1887 ha

Cita informācija

No 2012.gada nedzīvojamā ēka ir Daugavpils novada aizsargājamo kultūras mantojuma objekts

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena)

47.01 euro (četrdesmit septiņi euro 01 cents) mēnesī

(bez PVN)

Izsoles solis

1.00 euro ( viens euro 00 centi)

Iznomāšanas termiņš

3 gadi

Termiņš pieteikumu iesniegšanai

No  30.10.2015. līdz 29.12.2015.  plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā,   Rīgas ielā 2, Daugavpilī –  otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30,  pirmdienās  no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas,  K. Gailīte 29412676, I.Raščevska 26357842

Izsoles veids

Rakstiska izsole  (otrā)

Izsoles piedāvājumu atvēršana, laiks, vieta

2015.gada 30. decembrī plkst. 10.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā

Iznomātājs

Nīcgales pagasta pārvalde

Nomas līguma projekts

 ar izsoles noteikumiem, tai skaitā Nomas līgumu, var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils 12.,19 istabā un novada mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv pašvaldība pārdod/iznomā-nomas tiesību izsoles

Objekta apskate

Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona Pēteris Stikāns  29131129