Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

Informējam, ka ir paredzēts atsavināt VAS „Latvijas Pasts” īpašumā esošo nekustamo īpašumu Jaunatnes ielā 15, Līksnā, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā. Ēku nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 4468 505 0009 sastāv no pasta ēkas (būves kadastra apzīmējums 4468 005 0486 001) un šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4468 005 0483 002). Ēku īpašums atrodas uz zemes gabala (kadastra Nr. 4468 005 0486) 2 478 m2 platībā.

Visus interesentus lūgums griezties VAS „Latvijas Pasts” Tehniskais departamentā, Ziemeļu ielā 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV 1000, kontaktpersona Daiga Dzērve tālr. 27891900 e-pasts daiga.dzerve@pasts.lv .