Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

 

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu Nr. 1905 (protokols Nr. 79,19.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija militārā poligona “Meža Mackeviči” teritorijas paplašināšanai (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4462 008 0123, 4462 008 0128, 4494 006 0005, 4494 006 0006, 4494 006 0003, 4494 005 0287, 4468 007 0119, 4468 007 0133, 4468 007 0139 ). Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņš ir no 2020.gada 9.janvāra līdz 07.februārim. Publiskās apspriešanas apspriedes notiks 2020.gada 22.janvārī plkst.12.00 Vaboles pagasta Saieta namā (“Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads) un 2020.gada 4.februārī plkst.11.00 Daugavpils novada domē (sēžu zāle, 24.telpa, Rīgas iela 2, Daugavpils). Priekšlikumi iesniedzami līdz 2020.gada 7.februārim Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldei (Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv. Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un “Lokālplānojumi”, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

 

Daugavpils novada domes

Plānošanas nodaļa

tālr.65476882