Teritorijas plānojums

Paziņojam, ka 2014.gada 2.jūlijā ar Daugavpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir apstiprināts Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam (lēmums Nr.667, protokols Nr.15, 1.&). Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 1.daļu šie saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2014.gada 8.jūliju. Pamatojoties uz VARAM 2014.gada 11.septembra vēstuli Nr.15.18-1e/8343 saistošie noteikumi Nr.13 ir īstenojami no 2014.gada 11.septembra.
Daugavpils novada teritorijas plānojumu izstrādāja Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas Plānošanas daļa. Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, vides pārskatu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu, atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties darba dienās Daugavpils novada domes Attīstības nodaļā, Rīgas ielā 2-29, Daugavpilī vai pašvaldības mājaslapā Internetā www.dnd.lv. sadaļā „Attīstība”. Tālrunis uzziņām – 65476882.

Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012. – 2023. gadam
Par Daugavpils novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam apstiprināšanu
Līksnas pagasta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi 
Paskaidrojošā daļa
Vides pārskats

Vairāk informācijas