Grāmatas “Līksniešu atmiņu stāsti” atvēršanas svētki

  1. gada 18. novembris iezīmējās ar to, ka, svinot mūsu valsts 99. gadadienu, reizē arī notika grāmatas “Līksniešu atmiņu stāsti” atvēršanas svētki. Pasākuma ievadā Daugavpils novada domes priekšsēdētājas 1. vietnieks A. Kucins pasniedza Daugavpils novada Pateicības rakstus aktīvākajiem līksniešiem: Līksnas pagasta pārvaldes jaunatnes lietu speciālistei Sintijai Gipterei, SIA “Kļavas V” valdes priekšsēdētājam V. Kalānam, z/s “Pļaviņas” īpašniekam J. Vingrim, Līksnas Daugavas ielas 5 mājas vecākai A. Komarovskai, z/s “Ozoli” īpašniekam V. Kursišam.

Turpmākā pasākuma gaitā tika  pievērsta uzmanība tikko iznākušajai grāmatai, kurā ir apkopoti līksniešu atmiņu stāsti par dzīvi un notikumiem Līksnas pagastā dažādos laikos, kas papildināti ar unikālām fotogrāfijām.

Grāmata tapa pateicoties S. Sproģei un Līksnas pagasta aktīvo sieviešu apvienības “Saules taka” dalībniecēm: M. Konovalovai, M. Vingrei, V. Karpenko, A. Komarovskai, B. Ondzulei,A. Lubertei, S. Voiņai, M. Plociņai, kuras vāca materiālus, apmeklēja un intervēja autorus. Tika nolasīts katra autora stāsta fragments, pēc kura Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja B. Ozoliņa pasniedza nelielas dāvanas un izteica pateicību autoriem par drosmi dalīties savās atmiņās, piedzīvotajā un izteikto vērtējumu par bijušo un pašlaik notiekošo Līksnas pagastā. Katram bija arī jāparakstās vienā no grāmatas eksemplāriem.

Protams, grāmata nebūtu pieredzējusi dienas gaismu, ja tās tapšanā savu artavu nebūtu ieguldījusi S. Pinupe, maketētāja A. Pastare, redaktore I. Nagle, vāka dizainere E. Bičkovska un Ogres tipogrāfijas vadītājs J. Podnieks.

Tomēr par grāmatas tapšanu visvairāk uztraucās un rūpējās Līksnas pagasta pārvaldes vadītāja B. Ozoliņa. Pateicoties viņas enerģijai, neatlaidībai un negulētajām naktīm, dienas gaismu ieraudzīja šī pirmā līksniešu atmiņu grāmata. Liels paldies viņai par to!

Pasākumu kuplināja ar pašu uzrakstītiem stāstiem mazie “Sprīdīši”, ar jautrajām dejām dejotāji no “Daugaveņas”, skanīgām dziesmām Sintija un Līga, pasākuma vadītāji: Ainārs, Aiga, Agnese, Jānis, kā arī īpašu gaisotni radīja Daugavpils teātra dziedošie aktieri.

Pēc pasākuma ikviens varēja iegūt savā īpašumā grāmatas eksemplāru, kā arī aizvest kaimiņam vai radiniekam, kas nevarēja ierasties uz šo pasākumu, uzsverot, ka viens no iemesliem- attālums līdz Daugavpilij, reizē izsakot vēlējumu, lai nākamais pasākums- Valsts simtgade_ notiktu Līksnā.

Paldies visiem autoriem, izdevējiem, sieviešu apvienības “Saules taka” dalībniecēm, pasākuma vadītājiem, mazajiem “Sprīdīšiem”, dejotājiem no “Daugaveņas”, Sintijai un Līgai, Līksnas pagasta pārvaldes darbiniekiem, visiem, kas piedalījās, lai šis pasākums priecētu ikvienu un radītu mūsos svētku sajūtu!Īpašs paldies gardās svētku tortes cepējai no “Sweet House”!

Varbūt šī grāmata un šie svētki radīs līksniešos vēlmi piedalīties otrās grāmatas tapšanā nākotnē.