Jaunais kultūras nams Līksnas pagastā

  1. gada nogalē līksnieši saņēma ilgi gaidītu dāvanu- tika nodota ekspluatācijā ēka, kas tiks pielāgota kultūras aktivitātēm un saietiem. Visvairāk šo mirkli gaidīja mūsu pagasta pašdarbības kolektīvi- sieviešu vokālais ansamblis “Elēģija”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugaveņa”, amatierteātris “Maskas”, bērnu kolektīvs “Sprīdītis”, kā arī sieviešu apvienības “Saules taka” radošās dāmas.

Jau 2020. gadā pašvaldība iegādājās ēku Daugavas ielā 10,  kura 1984. gadā bija  celta kolhoza ēdnīcas vajadzībām, vēlāk tika izmantota kā veikals.  Vairākus gadus pēc veikala aizvēršanas  ēka stāvēja neizmantota. Ēka atradās nepievilcīgā stāvoklī, gan ārā, gan iekšpusē. 2020. gadā pagasta pārvalde  veica jumta seguma atjaunošanu, apkures katla nomaiņu, logu nomaiņu, kā arī tika sagatavota būvniecības dokumentācija ēkas vienkāršotai atjaunošanai. Projekta dokumentus izstrādāja SIA ”Ekolat” un SIA ”Avan Garden”.

Lai īstenotu ieceri, novada dome ņēma aizņēmumu Valsts kasē 106230.11  eiro apmērā, projekta kopējās izmaksas- 128837 euro.

  1. gadā tika veikts iepirkums ēkas atjaunošanai, noslēgts iepirkuma līgums ar SIA “RKD” par būvdarbu veikšanu. Būvuzraudzību nodrošināja Aleksandrs Marčuks, savukārt – autoruzraudzību- SIA”Ekolat” pārstāvji.

Būvdarbu laikā tika atjaunota inženiertehniskā sistēma, ierīkota zibensaizsardzība, veikta fasādes siltināšana , telpu pārplānošana, teritorijas labiekārtošana

Īstenojot būvniecības ieceri,  tiks nodrošināta pilnvērtīga pagasta pārvaldes administratīvo funkciju pildīšana, vietējo sabiedrības grupu, t.sk jauniešu, pašdarbības kolektīvu attīstības un pilnveidošanās iespēja atjaunotajā administratīvajā ēkā, kas kļūs par kvalitatīvu pakalpojumu, informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības balstu Līksnas pagasta un Augšdaugavas novada iedzīvotājiem.

Ieguvumi, īstenojot  investīciju projektu:

-nodrošināta pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība pašvaldības iedzīvotājiem atbilstošās  telpās;

-Nodrošināta pieejama infrastruktūra dažādu sociālo grupu pārstāvju vajadzībām, t.sk., uzlabota vides pieejamība;

– Uzlabota ēkas energoefektivitāte, kas nodrošinās pašvaldības izdevumu samazināšanu;

-Uzlabota publiskā ārtelpa, Līksnas parka teritorija tūrisma pakalpojumu dažādošanai;

-Sniegts ieguldījums lauku radošo teritoriju koncepcijas attīstībā, akcentējot Līksnas pagasta  potenciālu kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā un aktīvo pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos pagasta pašdarbības kolektīvos.

Mēs ceram, ka īstenotais projekts pavērs iespējas aizvien vairāk  izkopt pagastā gadiem iedibinātās vērtības un pasākumus, kas stiprinās pagasta iedzīvotājos vietējo patriotismu un  piederības sajūtu, nesīs garīgu, intelektuālu, ekonomisku un sociālu labumu. Iedzīvotāji  varēs ne vien saņemt pašvaldības pakalpojumus, bet arī satikties, piedalīties un iesaistīties pašvaldības sabiedriskajās aktivitātēs.

Vēlos pateikties visiem, kas iesaistījās projekta īstenošanā: Finansētājam- Augšdaugavas novada domei,   projektētājiem- SIA”EKOLAT”, SIA ”AVAN GARDEN”,  būvuzņēmējam  SIA”RKD”, būvuzraugam Aleksandram Marčukam, Augšdaugavas novada būvvaldes vadītājai Nansijai Tamanei.

Sagatavoja B.Ozoliņa