LĪKSNAS PAGASTĀ ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PAKALPOJUMUS SNIEGS SIA AADSO

Ar 2019. gada 31. martu beidzas noslēgtais triju gadu līgums ar SIA ”Eko Latgale” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līksnas pagastā. Ar Daugavpils novada domes lēmumu apstiprināts, ka turpmāk Līksnas pagasta teritorijā juridisko un fizisko personu radītos sadzīves atkritumus apsaimniekos SIA  “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA AADSO). Līgums tiks noslēgts 2019. gada 1. aprīlī uz trīs gadiem. SIA AADSO plāno piemērot 6.67 EUR par 1m3 atkritumu (bez PVN), ja 1 m3 atkritumu svars sastādīs 130kg. Papildus šim tarifam, galīgo maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido valsts noteiktais dabas resursa nodoklis un atkritumu uzglabāšanas poligona pakalpojuma izmaksas, ko nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.  SIA AADSO uzdots nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību, veicot darbības pārņemšanu no SIA “Eko Latgale”, savlaicīgi brīdinot visus atkritumu radītājus.

Attiecībā uz maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu jāņem vērā, ka gadījumā, ja jaunā līguma darbības laikā netiks palielinātas ar pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokļu likmes, piemēram, dabas resursu nodoklis, sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu vai būtiski nepieaugs degvielas izmaksas, SIA AADSO neplāno maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu palielināšanu. Gadījumā, ja atkritumu apsaimniekošanas firma vēlēsies piemērot palielinātu maksu par tās pakalpojumiem, to būs iespējams īstenot tikai pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu.

Jāatzīmē, ka SIA “AADSO” ir pašvaldību dibināta kapitālsabiedrība, kuras dalībnieces ir 9 pašvaldības, tostarp Daugavpils novads. Jāatzīmē, ka Kalkūni un Biķernieki ir pirmie divi Daugavpils novada pagasti, kuru teritorijās atkritumu apsaimniekošanu pārņēma SIA “AADSO”. Pašvaldības plānos to ir ieviest visos pagastos, līdz ko beigsies noslēgto līgumu termiņi ar līdzšinējiem pakalpojuma sniedzējiem.

Paziņojums Līksnas pagasta iedzīvotājiem

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes pieņemto lēmumu un 2018. gada 20. decembrī noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā – 2019. gada 01. aprīlī SIA “AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija, faktiskā adrese Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, tālr.29636728, 65449032, 65449033, e-pasts aadso.ligumi@inbox.lv) uzsāks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līksnas pagasta administratīvajā teritorijā.

Atkritumi tiks savākti katra mēneša 2. un 4. ceturdienā, sākot ar plkst. 7.00, jautājumu rašanās gadījumā lūdzam zvanīt uz norādītajiem tālruņa numuriem.

Atbilstoši spēkā esošā Atkritumu apsaimniekošanas likuma (18.11.2010.) V nodaļas 16. (2.), (4.) pantam, kā arī Daugavpils novada pašvaldības 2011. gada 12. maija saistošo noteikumu Nr.12 prasībām ikviens nekustamā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu vai vasaras mītņu (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā par laika periodu, kurā uzturas) īpašnieks vai lietotājs (valdītājs, nomnieks, īrnieks, turētājs) ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā.

Līksnas pagasta iedzīvotājiem līdz 2019. gada aprīļa sākumam ir pienākums noslēgt līgumus ar SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu.

SIA “AADSO” darbinieki līgumu noslēgšanai ieradīsies 13. un 14. martā no plkst. 9.00 līdz 16. 00 Līksnas pagasta pārvaldē..

Citkārt līgumus varēs noslēgt, aizpildot pieteikumu un nosūtot uz e-pastu aadso.ligumi@inbox.lv vai personīgi ierodoties birojā Slāvu ielā 6, Daugavpilī.

Papildus darām zināmu, ka SIA “AADSO” abonentu nodaļa pieņem iedzīvotājus šādos pieņemšanas laikos:

Pirmdien: no plkst. 8.00 līdz 18.00 ; Pusdienas pārtraukumsno plkst.12.00 līdz13.00
Otrdien: no plkst. 8.00 līdz 17.00 ;
Trešdien: no plkst. 8.00 līdz 17.00 ;
Ceturtdien: no plkst. 8.00 līdz 17.00 ;
Piektdien: no plkst. 8.00 līdz  16.00

Lūgums iedzīvotājiem  ierasties līgumu noslēgšanai pagasta pārvaldē 13. vai 14. martā. Pieteikumu veidlapas ir pieejamas pagasta pārvaldē. Ja radušies jautājumi, lūgums piezvanīt pārvaldes vadītājai Birutai Ozoliņai pa tālr. 65475564 vai mob. 26590341