Vakance Līksnas pagasta jaunatnes lietu speciālista amatam

Līksnas  pagasta  pārvalde

Reģ. nr. 90000078763

izsludina pieteikšanos uz vakanci

Līksnas pagasta jaunatnes lietu speciālista amatam uz 0,3 likmes

(amata kods pēc profesiju klasifikatora 2422 27)

 

Prasības pretendentiem:

Amata pamatpienākumi

1.1. Organizēt un koordinēt darbu ar jaunatni Līksnas pagastā.

1.2. Veidot un uzturēt saikni starp jauniešiem, Līksnas pagasta pārvaldi, tās struktūrvienībām un sabiedrību kopumā;

1.3. Izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei;

1.4. Sagatavot, īstenot un koordinēt projektus un programmas jaunatnes politikas jomā;

1.5. Veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

1.6. Organizēt ikgadējā jauniešu aktivitāšu plāna sagatavošanu un informācijas par pasākumiem izplatīšanu;

1.7. Organizēt budžeta pieteikuma sagatavošanu savā nozarē;

1.8. Nodrošināt komunikāciju ar pagasta jaunatni sociālajos tīklos (draugiem.lv, Facebook, Twitter);

1.9. Organizēt operatīvu informācijas sagatavošanu un iesniegšanu par jauniešu lietām laikrakstā „Daugavpils Novada Vēstis” un Līksnas pagasta pārvaldes mājas lapā.

 Amata pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība

Vidējā profesionālā izglītība vai nepabeigta augstākā humanitārā izglītība vai augstākā humanitārā izglītība, lietotāja pieredze darbā ar datoru. Darba gaitā nepieciešamā pastāvīga zināšanu papildināšana, piedaloties mācību kursos, semināros, kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī darbam nepieciešamās zināšanas apgūstot pašmācību ceļā.

Darba vieta un laiks:

  • darba vietas adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
  • darba līgums uz pamatdarbinieka grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku.

Atalgojums:

  • no EUR 160.00 līdz nodokļu nomaksai.

Pieteikuma dokumenti:

  • motivēts pieteikums;
  • CV;
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumentu kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
  • papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentāciju lūdzam sūtīt uz Līksnas pagasta pārvaldes e – pastu: parvalde@liksna.lv, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pēc adreses Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Daugavpils novads, lietvedības pārzinei no plkst. 9:00 – 16:00

līdz 2019.gada  15. novembrim.  Tālrunis uzziņām  65475572, 26590341

Uz darba interviju aicināsim tikai atbilstošākos amata kandidātus. Kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.